Νομοθεσία Προστασίας της λίμνης Βεγορίτιδας

Γενικά, η νομοθεσία που αφορά τη λίμνη είναι δύο θεματικών κατευθύνσεων τόσο Ευρωπαϊκή όσο και Εθνική:

1) Περιβαλλοντική

2) Αλιευτικής διαχείρισης

Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Στην έννοια της περιβαλλοντικής νομοθεσίας συμπεριλαμβάνονται νομοθετήματα που αφορούν ειδικά τη λίμνη, γενικά τους υδροφορείς και τους υγρότοπους αλλά και τη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα κυριότερα από τα νομοθετήματα αυτά είναι:

                  ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ Β’ 678/25-20-90)

         ΚΥΑ 11014-703-2003 (ΦΕΚ Β’ 332/20.03.2003)

         ΚΥΑ 15393-2332-2002 (ΦΕΚ Β’ 1022/05.08.2002)

         ΚΥΑ 75308/5512/60 (ΦΕΚ Β’ 691/2-11-90)

         ΚΥΑ 15782/1849/2001 (ΦΕΚ Β’ 797/25-6-2001)

         ΚΥΑ 19661/1982/1997 (ΦΕΚ Β’1811/29-9-99)

         ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-3-1997)

         ΚΥΑ 16190/1335/1997 (ΦΕΚ Β' 519)

           ΚΥΑ 50910/2003 (ΦΕΚ ΦΕΚ1909Β/2003)

         Κοινή Νομαρχιακή (Φλώρινας – Πέλλας) Απόφαση 3610/84 (ΦΕΚ Β’ 912/31-12-1984)

         Κοινή Νομαρχιακή (Φλώρινας – Πέλλας) Απόφαση 555/90

         Κοινή Νομαρχιακή Απόφαση (Φλώρινας – Πέλλας) ΔΥΠ/Β3/Φ75/οικ. 30-10-2003

         ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ Α’ 293/81)

        Νόμος 1650/1986

         Νόμος 3010/2002

         Οδηγία 92/43/ΕΟΚ – ΚΥΑ 33318-3028-1998

         Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

        Οδηγία 76/464/ΕΟΚ (Παραρτήματα Ι&ΙΙ)

Υπενθυμίζουμε ότι η λίμνη Βεγορίτιδα εντάσεται στο οικολογικό δίκτυο "ΦΥΣΗ2000" της ΕΕ και συνεπώς όλες οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες και έργα εντός της λίμνης πρέπει να λάβουν περιβαλλοντική αδειοδότηση (ή απαλλακτικό) από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Πέραν των ανωτέρω διατάξεων ισχύουν και οι Εθνικές διατάξεις περί ζητημάτων που αφορούν τα ύδατα, την ατμόσφαιρα και τα στερεά απορρίμματα καθώς και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ενδέχεται να αφορά τη λίμνη.

Νομοθεσία για την αλιευτική διαχείριση

Σχετικά με την αλιευτική διαχείριση της λίμνης αναφέρουμε τη σχετική νομοθεσία περί καθορισμού μέσων και τρόπου αλιείας σε εθνικό επίπεδο, τη νομοθεσία περί Δημόσιων Ιχθυοτροφείων και της μίσθωσης αυτών καθώς και ειδικές διατάξεις για το αλιευτικό πεδίο της Βεγορίτιδας.

                 ΝΔ 420/1970

                Ν3208/2003

                   ΒΔ142/71

                   ΒΔ249/72

                   ΠΔ658/81

                   ΠΔ40/74

                  ΠΔ1094/77

Πέραν των ανωτέρω, λόγος πρέπει να γίνει για τον Νόμο 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας καθώς και για τον Ν3199/2003 περί αδειών χρήσης νερού. Σημειώνεται ότι εγκληματική παράλειψη των αρμοδίων οργάνων (Κτηματική Υπηρεσία Ν. Πέλλας) είναι τόσο η μη χάραξη αιγιαλού και παραλίας καθ' αρμοδιότητά τους βάσει του Νόμου περί αιγιαλού και παραλίας όσο και η αδιαφορία για τις καταπατήσεις των αποκαλυφθείσων εκτάσεων Δημοσίου, αρμοδιότητάς τους.

Home Page